ALGEMENE VOORWAARDEN TEAMSAANZET

Artikel 1. Definities

1.     In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Teamsaanzet zoals omschreven als de maatschap onder nummer KvK 66570220. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.

2.     Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. De diensten die door Teamsaanzet voor de opdrachtgever worden uitgevoerd, gelden als opdracht, als nader omschreven in titel 7 boek 7 Burgerlijk Wetboek (BW).

3.     Algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de voorwaarden zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging c.q. het contract van Teamsaanzet en opdrachtgever. De algemene voorwaarden zoals hier omschreven worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Teamsaanzet, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod
een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

Bij inschrijving via de website/via mail bij een training met open inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen, tenzij deze termijn overlapt met de startdatum van deze training.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s en conform de in de offerte genoemde BTW bedragen en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade,
van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan
van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid
voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6. Contractduur: uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever
wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 7 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Onder een vast honorarium wordt mede begrepen een vaste periodieke vergoeding.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn conform de in de offerte genoemde BTW bedragen.

5. Diensten waarvoor een opdrachtgever/een deelnemer zich inschrijft, zoals scholing, training, leergang, worden door Teamsaanzet van tevoren in rekening gebracht. Betaling dient 14 dagen voor aanvang van deze activiteit plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen. Diensten als coaching, adviestrajecten en maatwerkprojecten worden door Teamsaanzet tegen het einde van iedere kalendermaand of in het begin van de daaropvolgende kalendermaand aan opdrachtgever gefactureerd. Betaling van de facturen dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

6. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen. Het honorarium wordt niet aangepast indien de aanpassing zou leiden tot een lager honorarium dan het laatst geldende. In dat geval blijft het laatst geldende honorarium ongewijzigd, totdat bij een volgende indexering het indexcijfer hoger zal zijn volgens de hiervoor genoemde formule.

Bovendien mag opdrachtnemer het honorarium verhogen
wanneer tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt
dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte
hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

7. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

8. Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

9. Indien opdrachtnemer als gevolg van ontstentenis of belet, zoals ziekte, niet in staat is tot uitvoering van de overeenkomst, heeft opdrachtnemer gedurende de eerste drie maanden van zijn ontstentenis of belet onverminderd recht op de vergoeding zoals hierboven bedoeld in artikel 7.2. Vanaf het moment dat opdrachtnemer langer dan drie maanden aaneengesloten niet in staat is tot uitvoering van de overeenkomst als gevolg van ontstentenis of belet, kan opdrachtnemer voor de resterende duur van zijn ontstentenis of belet geen aanspraak maken op de periodieke vergoeding zoals hierboven bedoeld in artikel 7.2.

Artikel 8. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Bij overschrijding van de betalingstermijn zoals vermeld in artikel 8.1 zal Teamsaanzet een herinnering sturen, vermeerderd met 25,00 administratiekosten en de vermelding van een nieuwe betalingstermijn. Wanneer opnieuw de vervaldatum van de factuur verstreken is behoudt Teamsaanzet zich het recht om rente in rekening te brengen die overeenkomt met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW. Daarnaast is Teamsaanzet bij overschrijding van de betalingstermijn bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of
surseance van betaling van de op drachtgever zijn de
vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk op eisbaar.

4. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallenen lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9. Incassokosten

1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incasso zaken wordt geadviseerd.

2. Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren; komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. Opdrachtgevers die als debiteur met betrekking tot betaling in gebreke blijven, zijn zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten bovenop de hoofdsom van de training verschuldigd.

Artikel 10. Klachtenregeling

1. Overwegende dat het voor een zorgvuldige omgang met een opdrachtgever gewenst is dat deze zich met een eventuele klacht over de uitvoering van een training, coaching of traject kan wenden tot de klachtencommissie indien bespreking van zijn onvrede met de trainer/ coach/ adviseur van Teamsaanzet niet tot een bevredigend resultaat leidt. Zie klachtenregeling op de website www.teamsaanzet.nl

Artikel 11. Annuleren

Trainingen / scholing / bijeenkomsten / trajecten met langere doorlooptijd

1. Annuleren kan alleen schriftelijk/per mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel/ontvangst van mail. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de training brengt de opdrachtnemer de opdrachtgever € 75,00 administratiekosten in rekening. Bij annulering tussen 4 en 6 weken brengt de opdrachtnemer de opdrachtgever 50% van de verschuldigde bedragen in rekening en binnen vier weken voor het begin van de opleiding/ cursus/ training het gehele bedrag.

Indien de opdrachtgever binnen 6 weken voor het begin van opleiding/ cursus/ training annuleert en een vervanger voordraagt worden er geen kosten in rekening gebracht.

2. Bij annulering tijdens een traject door de opdrachtgever is deze de volledige prijs verschuldigd, behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling van de opdrachtnemer.

3. Annuleringen door opdrachtgever of deelnemer betreffende een ingeplande afspraak met Teamsaanzet, al of niet als onderdeel van een groter contract,  worden in rekening gebracht als deze binnen termijn van 48 uur van tevoren worden doorgegeven. Bij een periode langer dan 48 uur wordt een nieuwe datum gepland om alsnog de afgesproken activiteit te laten plaatsvinden.

4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

6. Bij onvoldoende inschrijvingen of indien een training door overmacht van de opdrachtnemer niet door kan gaan, vervallen de kosten voor de opdrachtgever.

7. Restitutie van het door de opdrachtgever aan Teamsaanzet betaalde of nog verschuldigde bedrag vindt alleen plaats indien er sprake is van de situatie zoals genoemd in Artikel 11, lid 5. In geval van annulering zoals beschreven in Artikel 11, lid 2 zal opdrachtnemer in alle redelijkheid beoordelen of en in welke mate restitutie zal plaatsvinden.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de overeenkomst door de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is
deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Door opdrachtnemer gegeven adviezen worden naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verstrekt. De opdrachtgever is jegens opdrachtnemer echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop de adviezen worden uitgevoerd en de schade die daarvan mogelijk het gevolg is.

3. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking een van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14. Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 15. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.

3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 16. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben ver kregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aan- gewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 17. Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden
bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

 

Laatste wijzigingen in deze voorwaarden: d.d. 30 november 2016.