Privacy-verklaring

 

Datum deze versie: 21 februari 2020

Wij vinden het belangrijk dat we transparant zijn over het omgaan met de persoonlijke gegevens die we nodig hebben om onze diensten/samenwerkingsverbanden met u te kunnen uitvoeren. Hierbij hanteren we de wettelijke Europese voorschriften zoals die vanaf 25 mei 2018 beschreven zijn in de AVG / GPDR. 

Als Teamsaanzet nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Teamsaanzet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres(sen)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, gebruik te maken van online formulieren en/of elektronische leer-omgeving, in correspondentie en telefonisch.
 • Bankrekeningnummer
 • Functie
 • Organisatie/ werkgever/ contactpersoon
 • Afgenomen dienst/product van Teamsaanzet

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Teamsaanzet verwerkt de volgende, volgens de AVG bijzondere en/of gevoelige, persoonsgegevens van u. Dit gebeurt altijd met instemming van u als betrokkene.

 • Pasfoto (voor een deelnemerslijst)

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Teamsaanzet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact met u te kunnen hebben (bv bellen of e-mailen) als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie over andere diensten
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Teamsaanzet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het voeren van een verantwoorde administratie en de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Teamsaanzet maakt géén gebruik van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens of hierop gebaseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Teamsaanzet) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Teamsaanzet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens                 > Bewaartermijn                    > Reden

… tbv lidmaatschap/abonnee           > looptijd lid/abonnement                > uitvoeren van dienst en 7 jaar daarna

… tbv administratie                           > wettelijke bewaartermijn               > Wet op Rijksbelastingen.

… tbv afnemen diensten/producten > 7 jaar na afname            

… tbv verstrekken certificaten etc  >  variërend per instantie                   > eisen accrediterende instantie.

… tbv elektronische leeromgeving  > te verwijderen door het lid zelf   > account is van deelnemer.
                                                           voor zover niet nodig tbv andere bewaartermijnen

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Teamsaanzet verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de personen (zoals docenten/trainers/e.d.), bedrijven (zoals hosting/ elektronische leeromgeving/ e.d.) die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Teamsaanzet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Teamsaanzet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Teamsaanzet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

Als het aanpassen/verwijderen van uw persoonsgegevens in strijd is met het kunnen uitvoeren van de gemaakte afspraken/diensten/en dergelijke zal dit door ons aan u voorgelegd worden. Dit kan leiden tot ontbinding van het contract. Zie hiervoor ook de algemene voorwaarden van Teamsaanzet.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@teamsaanzet.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Teamsaanzet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Teamsaanzet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We maken zo min mogelijk gebruik van online-opslag en beveiligen onze backups door middel van encryptie.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Robert Teune, telefonisch of via robert@teamsaanzet.nl

Wijzigingen
Eventuele wijzigingen van deze privacy-verklaring worden direct gecommuniceerd via de website. Van de wijzigingen wordt een logboek bijgehouden waarop datum en aard van wijziging inzichtelijk is. Natuurlijk zullen eventuele wijzigingen altijd voldoen aan de wettelijke eisen én onze eigen normen met betrekking tot privacy.